kyšoti


kyšoti
kýšoti, -o, -ojo 1. intr. būti išsikišusiam: Mūsų upėje daug pagalių (medžių šakų) iš vandens kýšo J. Jau vėjai nutilo, jau kyšo kalnai, jau blaivosi aukštas zenitas V.Myk-Put. Plaukų tamsios garbanikės kyšojo ant kaktos Žem. Iš viršutinio dramblio žandikaulio kyšo išsikišę dvi didžiosios iltys . Ant jų galvų kyšojo taurų, bulių, ožių ir briedžių ragai M.Valanč. Uostai ir kuškiai iš panosės kyšojo S.Dauk. Ir kyšo kaip yla iš maišo . Iš tolo buvo matyties, kai anties kuodas kyšojo iš gūžtos BsPII291. | prk.: Gaubys baisiausiai nustebęs, kad net žodis palieka gerklėj kyšoti I.Simon. Ypač moteriškei uždengtasis bliūdas akyse vis kyšojo Jrk75. ^ Iš po pėtnyčios subata kyšo (iš po viršutinio sijono matyti apatinis) Ml. 2. intr. būti įkištam kur: Raktas kýšo spynoje KII204. 3. tr. kaišioti, kyščioti: Gyvatė buonžę (buožę, galvą) kyš, kyš kýšojo iš urvo J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kyšoti — kýšoti vksm. Ùpėje kýšo didžiùlis akmuõ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • KYSOTI — Keep Your Stick On The Ice …   Glossary of chat acronyms & text shorthand

  • aikštėti — aikštėti, ėja, ėjo intr. 1. kyšoti aikštėje, būti matomam: Iš kiečių ir dilgėlių aikštėjo išstypę smailūs tamsiai žalių kanapių stiebai J.Jabl. Jis visas buvo vandeny, tik galva aikštėjo Pt. 2. iškilti į aikštę, aiškėti: Jau jo gudrybės aikštėja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • barkšoti — barkšoti, bar̃kšo, ojo intr. 1. būti atsikišusiam, kyšoti, styroti: Neduok Dieve, koki jo arkliai – tik skūra ir kaulai bar̃kšo Alvt. Bar̃kšo sudžiūvus žolelė Tr. Kap čia reiks pjaut – kur ne kur aviža bar̃kšo Dkš. Kelmas bar̃kšo kieme Grš. Medy… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūrėti — dūrėti, dū̃ri (dū̃ria, ėja), ėjo intr. 1. būti atsikišusiam, kyšoti, barkšoti: Tvoros mietų nenutūria, galva į purvyną dū̃ria Grz. ^ Du žiūri, du dū̃ri, keturi keleliu keliauna (karvė) Ml. 2. J.Jabl laukti, tūnoti tylint, nekalbant. 3. tykoti: Aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurksėti — 2 gurksėti, gur̃ksi, ėjo intr. kabėti, gurksoti, kyšoti: Svočiute rože, svočiute lelijėle, kodėl tavo, kodėl tavo pagurklėlis gur̃ksi? Mrj. | Iš abiejų vieškelio pusių ėjo gilūs grioviai, už kurių gurksėjo dideli akmenys A.Vien …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištursinti — ištur̃sinti 1. tr. Gmž, KŽ, Ldk, Sv, Kvr, Prng, Dglš, Rdm atkišti atstatyti (užpakalį): Senis savo užpakalį ištur̃sino atsigulęs, t. y. pastatė J. Kasa bulves užpakalį ištursinęs Žl. Kurgi savo piestą ištur̃sinai?! Ktk. Įeinu, žiūrau, guli… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kerkoti — kerkoti, oja, ojo intr. styroti, kyšoti: Būt kavalieraitis, tik kerkoja uodegaitė Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiešoti — kiešoti, o, ojo intr. = kyšoti: Galvą, kurios jau tik kaklas sienoj kiešojo, iš žemės išlupo BsV190 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiūksoti — kiūksoti, kiū̃kso, ojo intr. 1. susitraukus sėdėti, tupėti, kiūtoti, tūnoti: Ažustalėj kiū̃kso susirietęs J. Susilenkusi ant kulnų, kaip kukutis kiū̃kso pas duris J. Kiū̃kso susitraukęs Pln. Kažkas už kerčios kiū̃kso Krkl. Kiūksojau visą dieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language